12 فروردین، روز جمهوری اسلامی گرامی باد.
Posted on فروردين 12, 1396 10:21
12 فروردین، روز جمهوری اسلامی گرامی باد.

روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى، مبارک باد.