یکشنبه ، 6 خرداد ، 1403
حداقل
پیوندها

portal.daneshjoei.sandogh.refahپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریپایگاه اطلاع رسانی رهبری

حداقل
ریاست واحد

 

 

 

 

مشخصات عمومی

نام خانوادگی: محمد بازیار

گروه آموزشي: ریاضی دانشگاه یاسوج

مرتبه علمی فعلی: دانشیار

E-Mail: mbaziar@yu.ac.ir, mbaziar@gmail.com

 تحصیلات:

کارشناسی:  ریاضی دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد:  ریاضی دانشگاه شیراز گرایش جبر

دکتری: ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان گرایش جبر

فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

راهنمایی و مشاوره بیش از 35 دانشجوی کارشناسی ارشد

هم اکنون 2 دانشجوی کارشناسی ارشد و 2 دانشجوی دکتری تحت راهمنایی دارم

دارای بیش از 21 مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات بین المللی وکنفرانس های ملی و بین المللی

داروی مقالات برای بیش از 5  مجلات خارجی و داخلی

مرور مقالات برای انجمن ریاضی آمریکا

فعالیت های اجرایی:

معاونت پشتیبانی دانشکده علوم پایه از تاریخ 1389/06/15 لغایت 1390/04/12

استاد مشاور علمی کارآفرینی از تاریخ 1388/07/18 لغایت 1393/07/18

عضویت در کمیته نانو  دانشگاه یاسوج به مدت 4 سال

مدیریت گروه ریاضی دانشگاه یاسوج از  1393/06/07 لغایت 1395/06/07

سرپرستی تیم مسابقات ریاضی دانشگاه یاسوج در سال های 1388 و 1389

داور مسابقات ریاضی کشوری در سال 1392

مدیریت گروه ریاضی دانشگاه یاسوج از 1395/09/01 تا 1397/03/27

عضویت در شورای انتشارات دانشگاه به مدت 3 سال

عضویت در کمیته آپا دانشگاه یاسوج از تاریخ 1395/12/10 تا کنون

 

 Journal Papers

 1- M. Baziar, A. Haghany and   M.R. Vedadi, Fully Kasch Modules and Rings, Algebra Colloquium (2009)

 2- M. Baziar and M. Behboodi, Classical primary submodules and decomposition theory of Modules, Journal of Algebra and its applications (2009)

 3- M. Baziar, A. Haghany and   M.R. Vedadi, Study of Semi-Endosimple Modules and Rings, Inter. National J. Algebra (2009)

 4- M. Baziar, Semi-essentially Compressible Modules and Strongly Semiprime Rings, Inter. National J. Algebra (2009)

 5- M. Baziar, M. Behboodi and H. Sharif, uniformly primary submodule, Comm. Algebra, Vol. 40, No. 9, (2011), 3192–3201.

 6- M. Baziar, Study of Subhomomorphic Property to a Ring, Journal of Mathematical Extension Vol. 6, No. 3, (2012), 1-8.

 7- M. Baziar , E. Momtahan and S. Safaeeian, A  zero-divisor graph for  modules  with respect to their (first) dual, Journal of Algebra and Its Applications Vol. 12, No. 2 (2013) 1250151 (11 pages).

 8- M. Baziar and N. Ranjebar, The submodule-based zero-divisor graph with respect to some homomorphism, J. Mathematical Ext., Vol. 7, No. 2, (2013), 15-24.

 9- S. Safaeeian, M. Baziar and E. Momtahan, A generalization zero-divisor graph for modules, J. Korean Math. Soc. 51(2014) No.1, pp. 87-98.

 10- M. Baziar and C. Lomp, Endomorphism rings of modules over prime rings, Taiwan. J Math.

 11- M. Baziar, E. Momtahan and S. Safaeeian, A module theoretic approach to zero-divisor graph with respect its first dual, Submitted.

12- M. Baziar, S. Zare , Total graph of modules with respect to some homomorphism, Submitted.

13- M. Baziar, Annihilating submodule graphs of modules over commutative rings, submitted.

14- M. Baziar, Triangles and cycles in weakly annihilating-submodule graphs of modules over commutative rings, in preparation.

TALKS

1- "Classical Primary submodule", 35th Annual Iranian Mathematics Conference, January 26–29, 2005, Ahvaz, Iran.

2- "New characterization of strongly semiprime rings", 37th Annual Iranian Mathematics Conference, September 2-5, 2006, Azarbaijan University of TarbiatMoallem, Tabriz, Iran.

3- "Semi-essentially compressible modules", 17th Seminar on Algebra, 8-9 March 2006, Isfahan University of Technology, Iran.

4- "The Zariski topology on the prime spectrum of modules", 4th Student Seminar, 2000, Shiraz University, Iran.

5- "A Topological characterization of the Goldman prime spectrum of a commutative ring", 4th Student Seminar, 2000, Shiraz University, Iran.

6- "ON ENDOMORPHISM RING OF _−PRIME MODULES "41th Annual Iranian Mathematics Conference, September 12–15, 2010, Urmia, Iran.

7- "fully k-primary modules"42th Annual Iranian Mathematics Conference, September 5-8, 2011,Rafsanjan, Iran.

8- "FORCING LINEARITY NUMBER FOR MODULES"42th Annual Iranian Mathematics Conference, September 5-8, 2011,Rafsanjan, Iran.

9- "A generalization of ideal-based zero-divisor graph of a ring" 1th Iranian Conference on Algebraic Graph Theory and 2th Conference on Chemical Graph Theory Srtt University, Tehran,  Iran, October 20 - 22,2011

MEETINGS AND CONFERENCES

 1- 35th Annual Iranian Mathematics Conference, January 26–29, 2005, Ahvaz, Iran.

2- 37th Annual Iranian Mathematics Conference, January 26–29, 2007, Tabriz, Iran.

3- 17th Seminar on Algebra, 8-9 March 2006, Isfahan University of Technology, Iran.

4- 15th Seminar on Algebra, 2004, Gilan University, Iran.

5- Seminar on Algebra, 2006, Isfahan University of Technology, Iran.

6- 20th Seminar on Algebra, 2009, TarbiatMoallem   University, Iran.

7- Seminar "Prime and principal closed ideals in polynomial rings.

8- 4th Student Seminar "The Zariski topology on the prime spectrum of modules".

9- 4th Student Seminar "A Topological characterization of the Goldman prime spectrum of a commutative ring".

10- Group Theory with applications in Chemistry, 2008, Isfahan University of Technology, Iran.

11- 41th Annual Iranian Mathematics Conference, September 12–15, 2010, Urmia, Iran.

12- 42th Annual Iranian Mathematics Conference, September 5-8, 2011,Rafsanjan, Iran

دی ان ان